Dhanurasana

Utkatasana

Naukasana

Akarshan Dhanurasana

Supta Udarakarshansana

Tolangulasana

Matsyasana

Makarasana

Vajrasana

Baddha Konasana