Utkatasana

Naukasana

Akarshan Dhanurasana

Supta Udarakarshansana

Tolangulasana

Matsyasana

Uttanapadasana

Purna Titali Asana

Bhadrasana

Garudasana